Geodezja – szeroki zakres usług

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych – powstaje w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej i jest niezbędna na etapie projektowania:

 • jako dokument potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę
 • jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego
 • wykorzystuje się ją także na etapie projektowania przyłączy do budynku
 • dla projektanta do usytuowania projektu zagospodarowania działki
 • jako załącznik do urzędu z zaznaczoną nieruchomością, na której odbywać się będzie inwestycja

Mapy do celów projektowych wykonują firmy geodezyjne, natomiast mapy według stanu archiwalnego można zamówić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym miejscowo. Mapa według stanu archiwalnego jest mapą wystarczającą na etapie występowania o:

 • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 • warunki przyłączeniowe do danej sieci u gestora sieci

 

mapy projektowe

 

Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają się:

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

Koszt wykonania mapy geodezyjnej do celów projektowych przez geodetę waha się w granicach od 600 do 1000 zł netto za 1 ha. Cena ta jest uzależniona od wielkości działki i ilości zmian koniecznych do wniesienia na mapę. Opracowanie mapy jest procesem trwającym przeważnie 3-4 tygodnie, ale potrafiącym wynieść nawet kilka miesięcy. Ważność takiej mapy jest okresowa i zależy od ilości i skali inwestycji na danym terenie.

Uzgodnienia dokumentacji w ZUDP

Co to jest ZUDP?
ZUDP, to istniejący w większości starostw powiatowych Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zespół ten zajmuje się koordynowaniem projektów zgłaszanych przez poszczególnych inwestorów i dostawców mediów. Uzgodnienie takie ma na celu zbadanie bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także zbadaniu zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jakie dokumenty potrzebne w ZUDP?
Dokumenty potrzebne do złożenia w ZUDP są różne w zależności powiatu, w którym uzgadniamy projekt, ale podstawowy zestaw dokumentów do uzgodnienia obejmuje zwykle:

 • wniosek – z określeniem zakresu projektu do uzgodnienia, czyli z wykazem rodzajów sieci oraz urządzeń znajdujących się w projekcie, które chcemy uzgodnić. Ponadto należy oczywiście określić adres inwestycji z podaniem nazwy miejscowości (lub obrębu ewidencyjnego), nazwy gminy, numeru działki, numeru arkusza mapy ewidencyjnej, dane inwestora, dane projektanta, itp.
 • trzy egzemplarze mapy z naniesioną projektowaną trasą
 • oryginał (lub poświadczona kopia) upoważnienia od inwestora w przypadku, gdy z wnioskiem o uzgodnienie występuje jednostka projektowa lub jednostka wykonawstwa geodezyjnego
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli dla danego terenu nie ma uchwalonego MPZP
 • aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami
 • opis techniczny zawierający m.in. nazwę, adres obiektu, nazwę inwestora oraz jego adres, opis zamierzenia projektowego, sposób zabezpieczenia projektowanych przewodów, przy braku możliwości zachowania normatywnych odległości, sposób prowadzenia prac budowlanych przy zbliżeniu do pni drzew itp.
 • szkic orientacyjny położenia obiektu w stosunku do sąsiednich działek i w odniesieniu do głównych dróg

Co podlega, a co nie podlega uzgodnieniu w ZUDP?
Uzgodnieniu podlegają sieci uzbrojenia terenu, a tymi według definicji podanej w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne są wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem: melioracji szczegółowych, podziemnych tuneli, przejść, parkingów, zbiorników, itp.

Uzgodnieniu nie podlegają: przepusty, pojedyncze szafki kablowe, gazowe i kominki wentylacyjne, instalacje wewnętrzne do zasilania domofonów, bram, punkty świetlne i iluminacje, kotwy, uziemienia i instalacje odgromowe, drenaż, rurociągi melioracyjne o średnicy poniżej 60 cm, obiekty kubaturowe (budynki), itp.
Uzgodnieniu w ZUDP nie podlegają projekty drogowe (docelowe krawężniki jezdni) w liniach rozgraniczających ulicy. Podlegają one natomiast rejestracji na zasadniczej mapie miasta.

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

tyczenie sieci uzbrojenia terenu

 

Podstawą opracowania dokumentacji geodezyjnej dla wyznaczenia projektowanych elementów w terenie jest techniczna dokumentacja projektowa lokalizacji urządzeń uzgodniona przez ZUD.
W ramach geodezyjnego opracowania projektu uzbrojenia należy sporządzić szkic tyczenia, zawierający wszystkie dane techniczne niezbędne do wyniesienia w terenie poszczególnych elementów uzbrojenia oraz miary kontrolne wyniesienia. Na szkicu powinny się także znaleźć przeszkody poprzeczne i podłużne, mogące spowodować kolizję przy wykonywaniu wykopów oraz rozmieszczenie i współrzędne reperów wyznaczonych wzdłuż trasy.

W przypadku sieci uzbrojenia terenu wytyczeniu podlegają osie przewodów, punkty charakterystyczne trasy, takie jak:

 • załamania pionowe i poziome trasy
 • hydranty, zasuwy
 • studnie kanalizacyjne
 • studnie telefoniczne

 

Tyczenia budynków

tyczenie budynków

 

Zanim przystąpimy do prac ziemnych na naszej działce, powinniśmy uprzednio wytyczyć położenie budynku na gruncie. W tym celu geodeta przeprowadza odpowiednie pomiary. Mają one na celu wyznaczenie położenia obrysu ścian lub osi konstrukcyjnych budynku na gruncie zgodnie z projektem zagospodarowania działki.
 
Zanim geodeta wytyczy interesujące nas punkty, na podstawie aktualnego projektu budowlanego oraz planu zagospodarowania działki, opracowuje punkty niezbędne do wyniesienia projektu w teren. W czasie tej czynności dokonuje analizy poprawności projektu, sprawdza źródło pochodzenia współrzędnych punktów granicznych oraz ich błąd położenia. Czynności te pozwalają zapobiec błędnemu posadowieniu obiektu budowlanego, które skutkować może koniecznością jego rozbiórki.

 

Budynek powinien być wytyczony na tzw. „ławy ciesielskie”, które muszą być usytuowane poza obrysem planowanego wykopu na wprost charakterystycznych osi budynku. Wykonanie ław ciesielskich polega na umocowaniu poziomych desek i zaznaczeniu na nich przez geodetę położenia poszczególnych osi przyszłego budynku. Deski ław ciesielskich przybija się do słupów, które należy wkopać w grunt na głębokość gwarantującą ich stabilność w odległości nie bliższej nić 1,30 od krawędzi wykopu o ścianach pionowych.
 
Punkty wyznaczające poszczególne osie budynku zaznacza się na deskach ław ciesielskich poprzez wbite niecałkowicie gwoździe, między którymi ekipa budowlana rozciąga żyłkę lub druty.
 
Zlecając wytyczenie budynku Mazowieckiej Grupie Geodezyjno-Projektowej mają Państwo gwarancję usytuowania budynku zgodnie z projektem, zachowania odpowiednich odległości od granic działki oraz projektowanych wymiarów. Geodeta po wytyczeniu budynku w terenie dokonuje wpisu do dziennika budowy.

 

tyczenie budynków

 

Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nakładają na inwestora/kierownika budowy, obowiązek przygotowania dokumentacji powykonawczej poszczególnych obiektów. Czyli sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą to inwestor/kierownik zleca geodecie.
 
Inwentaryzacji podlegają sieci, przyłącza, instalacje wewnętrzne elektromagnetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. Wyżej wymieniona ustawa i rozporządzenie nakładają konieczność inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu przed ich zasypaniem.

 

inwentaryzacja sieci

 

Istotnym elementem inwentaryzacji powykonawczej jest określenie dokładności położenia trasy. Możliwe rozbieżności zainwentaryzowanej trasy w stosunku do położenia projektowanego nie mogą przekraczać:

 • 0,3 m dla terenów zurbanizowanych
 • 0,5 m dla terenów rolnych i leśnych

W wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powstaje opracowanie zawierające dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą i do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Następnie geodeta przekazuje do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operat geodezyjny celem kontroli i skartowania zaistniałych zmian na pierworysie mapy zasadniczej. Efektem końcowym kontroli jest mapa inwentaryzacyjna z odpowiednią klauzulą, potwierdzającą zgodność lokalizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem, którą w odpowiedniej ilości geodeta przekazuje inwestorowi/kierownikowi.

 

Inwentaryzacje powykonawcze budynków

Inwentaryzacje powykonawcze budynków

 

Zgodnie z polskim prawem po zakończeniu każdej budowy, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę należy wykonać inwentaryzację powykonawczą obiektu w celu zebrania aktualnych informacji o jego przestrzennym rozmieszczeniu, dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesieniu nowych elementów na mapę sytuacyjno-wysokościową.
 
W związku z powyższym pomiarowi oprócz budynku podlegają niezainwentaryzowane wcześniej obiekty zagospodarowania działki oraz urządzenia podziemne, to znaczy sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, energetyczne czy telekomunikacyjne, które podlegały wcześniejszemu wytyczeniu geodezyjnemu w terenie, a po ich wybudowaniu powinny stać się przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Dodatkowo obszar zagospodarowany wyłącza się z produkcji rolnej, zmieniając użytek gruntowy z rolnego na budowlany. W tym celu sporządza się wykaz zmian gruntowych. Oprócz wyżej wymienionego dokumentu do wydziału ewidencji sporządza się arkusz ewidencyjny budynku dla celów założenia lub aktualizacji kartoteki budynku. Odnotowuje się w nim takie informacje jak: rok budowy, ilość kondygnacji, materiał, z którego został zbudowany, powierzchnię zabudowy.
 
Inwestor, w wyniku wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinien otrzymać od geodety mapę inwentaryzacyjną, oraz ewentualnie wykaz zmian danych ewidencyjnych, czy też kartotekę budynku. Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

 

inwentaryzacja powykonawcza

 

Podziały nieruchomości

Ze względu na przeznaczenie dzielonych gruntów procedurę podziałową można podzielić na dwa tryby postępowania, dotyczące odpowiednio:

 • podziałów nieruchomości rolnych i leśnych
 • podziałów terenów zurbanizowanych

p style="text-align: justify;">Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Podział dokonywany bez wydawania decyzji administracyjnej – podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę, zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,30 ha w przypadku podziału działek rolnych. Wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalne jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

W przypadku terenów zurbanizowanych, ich grunty podlegają podziałom zgodnie z ustaleniami Ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości. Podziału takiego dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Przebieg procesu podziałowego nieruchomości:
 
Etap I
Zlecamy geodecie podział nieruchomości określając jej lokalizację: adres, powiat, gminę, numer obrębu, działki, numer Księgi Wieczystej. Geodeta zgłasza pracę geodezyjną do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Po około dwóch tygodniach odbiera odpowiedź na zgłoszenie wraz z materiałami z ODGiK (między innymi dane z ewidencji gruntów i budynków dzielonej działki i działek sąsiadujących oraz mapę sytuacyjną).

Geodeta rezerwuje numery działek w odpowiednim urzędzie.

Na dwóch egzemplarzach mapy sporządza jako załącznik graficzny wstępny projekt podziału.

Następnie wszystkie przygotowane dokumenty, w tym mapę z wstępnym projektem podziału nieruchomości, składa w urzędzie gminy lub dzielnicy wraz wnioskiem o dokonanie podziału działki.

 
Etap II
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta) wstępnego projektu podziału działki (niezbędnego w dalszym procesie podziałowym, poza przypadkami wymienionymi w art. 95 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami) geodeta może kontynuować proces podziałowy. W przypadku negatywnej odpowiedzi na postanowienie służy stronom zażalenie w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Geodeta po otrzymaniu odpowiedzi na zgłoszenie pracy do ośrodka powinien przystąpić do analizy zebranej dokumentacji (archiwalne operaty geodezyjno-prawne, badanie Ksiąg Wieczystych) i opracować dane umożliwiające wyniesienie granic dzielonej nieruchomości w terenie.

Przyjęcie granic na gruncie poprzedzone jest wcześniejszym wywiadem i pomiarem w terenie, gdzie należy odszukać i pomierzyć wszystkie punkty granicznie, budynki, ogrodzenia, miedze. Są to czynności pomocne w analizie zebranych materiałów, w wyniku których powstaną współrzędne punktów załamania granic dzielonej działki i dane do ich wyniesienia. Wynikiem tej pracy jest okazanie granic.

O czynności okazania granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony, czyli właścicieli dzielonej działki i sąsiadów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. Zawiadomienie takie musi mieć formę pisemną. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą za tak zwanym „zwrotnym potwierdzeniem odbioru” należy się liczyć z czasem około 4 tygodni na tę czynność. Przy tym należy zaznaczyć, iż nieobecność zainteresowanych stron nie wstrzymuje czynności podziałowych, a także iż okazanie nie jest konieczne w przypadku gdy granice mają współrzędne ustalone według stanu prawnego (tzn. jeśli przyjmowana granica była ustalana na drodze rozgraniczenia, podziału lub scalenia i podziału). Nie trzeba również zawiadamiać wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiednich, w przypadku gdy nowo wydzielana działka, stanowi 1/3 powierzchni działki pierwotnej. W takiej sytuacji wystarczy powiadomić jedynie sąsiadów nowo powstałej działki. Z czynności tych powstaje „protokół okazania granic”.

Operat z przebiegu procesu podziałowego, zawierający między innymi mapę z projektowanym podziałem i protokół okazania granic, składa geodeta (wraz z wnioskiem podziałowym właściciela nieruchomości) w urzędzie miasta, gminy w celu wydania przez Prezydenta, Burmistrza, Wójta decyzji zatwierdzającej podział.

Po otrzymaniu decyzji podziałowej właściciel ma 14 dni na ewentualne odwołanie się. Następnie urząd Ewidencji Gruntów i Budynków wprowadza zmiany w swojej bazie.

Wznowienia punktów granicznych

Na wstępie należy wspomnieć, iż procedura wznowienia granic nieruchomości dotyczy jedynie zniszczonych, zatartych lub przesuniętych punktów granic prawnych nieruchomości, których współrzędne zostały wcześniej już ustalone.
 
Granice prawne to takie granice, które zostały potwierdzone prawomocnie orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną. Powstają one w wyniku następujących czynności geodezyjno-prawnych:

 • rozgraniczenie nieruchomości
 • podział nieruchomości
 • scalenie i podział nieruchomości
 • scalenie i wymiana gruntów

 
Procedura wznowienia granic musi być wcześniej zgłoszona do odpowiedniego ODGiK.
 
O czynności wznowienia granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony pisemnie na co najmniej 7 dni przed planowanym okazaniem wznowionych granic.
 
W przypadku wyniknięcia sporu w trakcie czynności wznowienia granic strony mają prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
 
Z czynności wznowienia granic geodeta sporządza protokół, który powinien być spisany i odczytany w obecności stron, podpisany przez strony i geodetę.
 
Należy zaznaczyć, że geodezyjne pomiary sytuacyjne mające na celu wznowienie punktów granicznych wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.
 
Częste okazywanie granic przez geodetę, na podstawie mapy ewidencyjnej bez zawiadomienia stron, jest czynnością nieformalną i nie ma nic wspólnego ze wznowieniem.

Pomiary specjalne

Pomiary specjalne, to wszelkiego rodzaju pomiary geodezyjne, zlecone przez zamawiającego, których celem są obszary o szczególnym przeznaczeniu, dane przestrzenne do szczegółowych opracowań tematycznych oraz dane otrzymywane z monitorowania procesów budowlanych.

Wykonujemy:

 • pomiary dla potrzeb projektowania dróg oraz urządzeń z nimi związanych
 • specjalne pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
 • pomiary pionowości ścian budynków
 • pomiary elewacji budynków
 • pomiary pionowości szachtów windowych
 • pomiary ugięć stropów, belek, poziomu posadzki
 • pomiary objętości mas ziemnych i wykopów
 • inwentaryzacja zieleni, pomiary wysokości drzew
 • określanie wysokości przeszkód lotniczych
 • niwelacje terenów działek, stropów i dachów budynków
 • tworzenie map tematycznych, map jednostkowych

Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Sposób realizacji budów, szczególnie tych wielkopowierzchniowych, wymaga wykonywania głębokich wykopów, a te z kolei wymagają zabezpieczeń ścian specjalnymi konstrukcjami budowlanymi. W wyniku prowadzenia tych prac odkształceniom ulega nie tylko nowo wznoszony obiekt, ale i otoczenie rejonu budowy. Do weryfikacji zagrożenia, potrzebna jest znajomość skali zachodzących zmian geometrycznych dla wybranych punktów kontrolnych. Wpływ na to mają tempo, zakres, dokładności i forma przedstawiania uzyskanych wyników. Nowe technologie pomiarowe i systemy przetwarzania danych pozwalają uzyskiwać wartości przemieszczeń w czasie trwania pomiarów (w czasie rzeczywistym).

Konieczność zapobiegnięcia katastrofie budowlanej wymusza wprowadzenie monitoringu w trybie interwencyjnym. Rozległość zagrożeń i stopień wynikających z niego zmian dla otoczenia wymagają użycia różnych technik pomiarowych dostosowanych do potrzeb.

Okresowe pomiary przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego inwestora.

Przemieszczenie to zmiana położenia punktów obiektu bez zmiany kształtu (wzajemnych odległości punktów badanych). W interpretacji geometrycznej to translacje i obroty.

Odkształcenie jest zmianą położenia punktów obiektu wynikającą ze zmiany kształtu. W ocenie geometrycznej to zmiana skali, skręcenie, wyboczenie, ugięcie.

Monitorowaniu powinny być poddane budynki bezpośrednio zagrożone, ściany szczelinowe, wznoszony obiekt, powierzchnie ulicy oraz samo osuwisko.

Pomiary objętości mas ziemnych

Projektowanie, zakładanie i pomiar:

 • poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz opracowanie ich wyników
 • poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej oraz opracowanie ich wyników
 • pionowej i wysokościowej osnowy realizacyjnej oraz opracowanie wyników

Obsługa geodezyjna inwestycji drogowych

Wykonujemy:

 • mapy do celów projektowych pod inwestycje drogowe
 • uzgadnianie projektów w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • prace przygotowawcze ( założenie osnów geodezyjnych, pomiar inwentaryzacyjny stanu terenu przed rozpoczęciem robót ziemnych)
 • geodezyjne opracowanie projektów  – współpraca z kierownictwem budowy w zakresie usunięcia stwierdzonych niezgodności w projektach
 • tyczenia elementów: dróg, obiektów mostowych oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
 • inwentaryzację elementów układu drogowego, obiektów mostowych oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu wraz z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowymi
 • bilanse robót ziemnych
 • pomiary do odbiorów i obmiarów prac wykonanych
 • pomiary przemieszczeń i osiadań
 • dokumentację  wg bieżących potrzeb kierownictwa budowy
 • dokumentację powykonawczą

 

20081202083orig
p-o-sk-marzec-2008-022orig
img0048aorig
zdj-cie03081orig
img0051aorig
p-o-sk-marzec-2008-013orig

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.